Vad är OVK-besiktningar och varför är de viktiga?

OVK-besiktningar är en viktig del av underhållet av fastigheter och byggnader som har en mekanisk ventilation. Här i Sverige finns det ett lagstadgat krav på att dessa besitkningar ska utföras. De utförs vanligtvis av tekniska konsulter som är specialiserade på att utföra sådana. Läs mer om obligatoriska ventilationskontroller här!

Hur går OVK-besiktningar generellt sett till?

Syftet med en OVK-besiktning är att säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska och att den luft som cirkulerar i byggnaden håller en hög kvalitet. Att så är fallet är viktigt för att säkerställa att inomhusmiljö är hälsosam för de människor som arbetar eller bor i fastigheten. Men hur går då dessa besiktningar generellt sett till, kanske du undrar? Vanligtvis går de till på följande vis:

  1. Besiktningsmannen besiktar ventilationssystemet. En sådan här besiktning börjar med en noggrann undersökning av hela ventilationsanläggningen. Besiktningen inkluderar allt från själva ventilationsaggregatet till luftkanaler och fläktar. Besiktningsmannen kontrollerar också alla ventiler och spjäll för att se till så att dessa fungerar som de ska.
  2. Fastighetsägaren får en rapport och ska åtgärda eventuella brister. När besiktningen är klar sammanställs en rapport som beskriver eventuella brister eller problem som hittades under besiktningen. Om några problem hittas ska fastighetsägaren se till att de åtgärdas så snart som möjligt.

Bristande underhåll är en vanlig orsak till problem

En vanlig orsak till problem med ventilationssystem är bristande underhåll. Därför är det viktigt att fastighetsägare regelbundet bokar in OVK-besiktningar för att upptäcka eventuella problem i god tid och kunna åtgärda dem innan de leder till allvarliga hälsoproblem.

Det är också viktigt att notera att fastighetsägare är skyldiga att genomföra dessa besiktningar med jämna mellanrum. I Sverige är det lagstadgat att de ska utföras vart tredje år för de flesta fastigheter, med undantag för vissa typer av byggnader. Några exempel på de byggnader som är undantagna från detta krav är småhus och sommarstugor. För sådana byggnader kan det gå lite längre mellan besiktningarna.

Dessa besiktningar är alltså ett viktigt verktyg för att säkerställa en hälsosam och säker inomhusmiljö i byggnader och fastigheter med mekanisk ventilation. Genom att genomföra regelbundna besiktningar kan fastighetsägare upptäcka problem i tid och åtgärda dem innan de blir allvarliga, vilket leder till en bättre hälsa och välbefinnande för de som arbetar eller bor i fastigheten.