Enskilda avlopp med trekammarbrunn kräver kunskap

I glest bebyggda delar av Sverige är det långt ifrån självklart att ett kommunalt avloppssystem finns framdraget till tomten. Många av våra fritidshus finns också i områden där infrastrukturen inte är lika avancerad som i städerna. Men det är faktiskt inget större bekymmer, för idag finns det ett flertal olika sätt att rena avloppsvatten på, och alltid minst en optimal lösning för varje objekt. Enskilt avlopp med trekammarbrunn innebär fullgod hantering. Att rena sitt avloppsvatten är förstås en självklarhet för att ta hand om vår gemensamma miljö, och dessutom något som krävs enligt svensk lag.

Minska utsläppen av kväve och fosfor genom god avloppsrening

Förr kunde ibland provtagningar av vattendrag tydligt visa på punktutsläpp av näring i samband med enskilda avlopp från hus och stugor. Den här extra näringen leder tyvärr till övergödning av hav och sjöar, och är därför något som vi måste hantera för att skydda miljön. Med hjälp av minireningsverk eller slamavskiljare i kombination med infiltrationsbädd kan husägare idag minimera sitt utsläpp via avloppsvattnet och därmed göra en god insats för miljön i sitt närområde. Fördelen med dessa mekanismer är att även gråvatten kan renas genom dem. En annan lösning som passar bra i särskilt känsliga naturområden är att använda sig av slutna tankar, s.k. septitank, som behöver tömmas med jämna mellanrum av en slamsugningsbil. Här behövs dock en separat lösning för gråvatten, för att slippa tömma septitanken alltför ofta.

Två fakta om rening av avloppsvatten

  • Vid en effektiv rening av avloppsvatten oskadliggörs smittoämnen som annars kan orsaka sjukdomar hos både människor och djur. Detta görs på antingen biologisk eller kemisk väg för att säkerställa att endast rent vatten kommer ut ut reningsverket.
  • En otroligt viktig faktor vid val av avloppsrening är volymen vatten som reningsverket behöver kunna hantera. Detta märks inte minst i storstäder som renar dagvatten från gatubrunnar i samma reningsverk som hushållens vatten. Vid ett större regn är risken för översvämning stor! För den som planerar för ett enskilt avlopp gäller det att göra en rimlig uppskattning av hur stor vattenvolym som förbrukas, så att avloppsanläggningen hinner med och inte släpper igenom vattnet snabbare än det hinner renas.